Să colorăm orașul în roșu! Spațiul urban în arta și teoria contemporană / Let’s paint the town red! Urban space in contemporary art and theory, 10 martie – 26 mai 2015

2015_orasul-rosu_web

- – – scroll down for English version – – -

Biblioteca Spațiului Public

Să colorăm orașul în roșu!
Spațiul urban în arta și teoria contemporană
10 martie – 26 mai, 2015
în fiecare zi de marți, între orele 18-19:30

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Biblioteca Austriacă (sala 101)
str. Mihail Kogălniceanu 65, bloc 3, Chișinău.

Mai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte în oraşe şi orăşele. În aceste condiţii, dezvoltarea urbană devine o problemă tot mai importantă. Schimbările socio-economice şi arhitecturale care au loc în oraşele contemporane pun tot mai acut problema participării locuitorilor oraşelor în procesul de luare a deciziilor. Deloc surprinzător, multe din mişcările recente de protest – de exemplu cele din Istanbul şi Hamburg în 2013 – au avut drept motiv proiecte controversate de construcţii.

Vom lua ca punct de pornire, lucrarea fundamentală a lui Henri Lefebvre The Right to the City/Dreptul la Oraş (1968) şi vom explora diferite aspecte ale spaţiului urban şi public. Cîteva din întrebările ce ne vor ghida: Ce înseamnă un spaţiu public şi ce anume face ca un spaţiu să fie public? Ce înseamnă o comunitate? În ce mod arta contemporană intervine şi reflectează asupra spaţiului public? În afara lecturii şi discuţiei unor texte fundamentale pe aceste teme, vom explora spaţiul urban din Chişinău, vom analiza mişcări urbane din alte oraşe şi vom cunoaşte practici de apropriere artistică.

Seminarul este organizat și condus de Christian Rabl, profesor de germană la Universitatea de Stat din Moldova în colaborare cu Vitalie Sprînceană (Asociaţia Oberliht) și este deschis studenţilor de la toate facultăţile. Seminarul se va desfăşura în engleză şi română.

Programul

10 martie 2015, ora 18:00
Oraşul modern: de la alienare la grădinărit urban

Încă la începutul secolului 20, viaţa urbană a fost descrisă în termenii unui individualism înalt, anonimitate, alienare şi o nostalgie pentru simplitate, natură şi comunitate. Astăzi, practici precum grădinăritul urban, schimbul de haine sau călătoriile comune cu automobilul (car sharing) denotă reapariţia interesului pentru a identifica noi modalităţi de convieţuire în spaţiul urban. La această primă întîlnire vom citi cîteva texte artistice scurte despre diferite concepţii şi reprezentări ale oraşului cu accentul pe relaţia discursivă între oraş şi natură.

17 martie 2015, ora 18:00
Orașul (de)centralizat: planificarea urbană și conceptul de centru

24 martie 2015, ora 18:00
Orașul postmodern: locuri și non-locuri

31 martie 2015, ora 18:00
Producția spațiului social

7 aprilie 2015, ora 18:00
Ce este o comunitate?

14 aprilie 2015, ora 18:00
Orașul post-democratic

21 aprilie 2015, ora 18:00
Spații ale diferenței

28 aprilie 2015, ora 18:00
Aproprierea spațiului urban

12 mai 2015, ora 18:00
Chișinău în focus

19 mai 2015, ora 18:00
Artă participativă

26 mai 2015, ora 18:00
Arta urbană și consumerismul

mai multe detalii găsiți în grupul Spații Publice în Post-socialism

Grupul de lectură “Să colorăm orașul în roșu! Spațiul urban în arta și teoria contemporană” este organizat în cadrul programului Bibliotecii Spațiului Public cu susținerea Universității de Stat din Moldova, Fundației Robert Bosch, OeaD – agenției austriece pentru mobilitate internațională și cooperare în sfera educației, științei și cercetării și a Fundației Culturale Europene.

EN
– – – – -

Public Space Library

Let’s paint the town red!
Urban space in contemporary art and theory
March 10 – May 26, 2015
Every Tuesday, 6-7:30 pm

Moldova State University, Faculty of Foreign Languages and Literature, Austrian Library (room 101)
str. Mihai Kogalniceanu 65, Chisinau

With more than half of the global population living in towns and cities, urban development has become an ever more important issue. The socio-economical and architectural changes modern cities undergo often generate the citizens’ need to take part in the processes which shape their urban environments. Not surprisingly, many of the recent protest movements, e.g. in Istanbul and Hamburg 2013, sparked off by controversial construction projects.

Starting from Henri Lefebvre’s seminal work The Right to the City (1968), we shall discuss different approaches on urban and public space. Leading questions are: What makes a space public? What is community? How does contemporary art reflect and intervene in public space? Besides debating fundamental texts on these topics, we shall explore the urban space in Chisinau, have a look at urban movements in other cities and get familiar with practices of artistic appropriation.

The seminar is open to students of all faculties and will be held in English and Romanian. It is organised and conducted by Christian Rabl, German Lecturer at Moldova State University, in collaboration with Vitalie Sprinceana (Oberliht Association).

Programme

March 10, 2015, 6 pm
The modern city: from estrangement to guerrilla gardening?
As early as at the beginning of the 20th century, city life has been described in terms of heightened individualism, anonymity, estrangement and an ensuing longing for simplicity, nature and community. Nowadays, such diverse activities as urban farming, clothing swaps or car sharing seem to manifest a rekindled interest in shaping alternative ways of living together in urban space. In this first session of the seminar, we shall read short literary texts and discuss different notions of city life with a particular focus on the discursive relationship between nature and the city.

March 17, 2015, 6 pm
The (de)centralised city: urban planning and the idea of the centre

March 24, 2015, 6 pm
The postmodern city: places and non-places

March 31, 2015, 6 pm
The production of social space

April 7, 2015, 6 pm
What is community?

April 14, 2015, 6 pm
The post-democratic city

April 21, 2015, 6 pm
Spaces of otherness

April 28, 2015, 6 pm
Appropriating urban space

May 12, 2015, 6 pm
Focus on Chisinau

May 19, 2015, 6 pm
Participatory Art

May 26, 2015, 6 pm
Urban art and consumerism

additional materials you may find on Public Space in Post-socialims group

“Let’s paint the town red! Urban space in contemporary art and theory” reading group is organized as part of Public Space Library with the support of Moldova State University, Robert Bosch Foundation, OeaD – Austrian agency for international mobility and cooperation in education, science and research and European Cultural Foundation.

Tags : ,